ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ส่วนการคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
 

   

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทงตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕” ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านกิ่วแลน้อย <19/11/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านแม และผู้ที่สนใจทุกท่าน เที่ยวงานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทงตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕” ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งภายในงานมีการจัดการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศล, การประกวดกระทงเล็ก, การประกวดนางนพมาศ, การแสดงดนตรี และการแสดงความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 144_159_committee.pdf (131 KB.)
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก 144_160_little.pdf (49 KB.)
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ 144_161_beauty.pdf (52 KB.)ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังธรรมเทศนา ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ วัดกิ่วแลน้อย <28/09/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ขอเชิญเยาวชน ประชาชน และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านแม และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาจากท่านครูบาบุญยัง บุญญกโร วัดห้วยน้ำอุ่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ วัดม่อนห้วยแก้ว และพระอธิการบรรยง อภิวฑฺฒโน วัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม ตามโครงการธรรมะสัญจร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดแก่เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านแม อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาลในการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตสรุปรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <15/08/55>

ประชาสัมพันธ์สรุปรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมอาเซียน <22/06/55>

สานฝัน สู่ประชาคมอาเซียน
http://www.aseanthailand.org/index.phpโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน <06/06/55>

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นเป็นปฐมบท กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ได้จัดตั้งขึ้น ในครั้งนั้น และสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงทำการปรับปรุงงานกระทรวงมหาดไทยหลายประการ เช่น การแก้ไขระเบียบการปฏิบัติงาน ยกเลิกประเพณีที่ให้เจ้าหน้าที่ต้องไปเสนอราชการที่บ้านเสนาบดี เลิกประเพณีเสนาบดีเอาตราตำแหน่งไปไว้ที่บ้าน กำหนดระเบียบออกตรวจราชการหัวเมือง ให้มีการจัดตั้งศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ทรงริเริ่มแนวคิดการทำงานของกระทรวง มหาดไทย ที่มุ่งเน้นให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข
สีประจำกระทรวง
สีประจำกระทรวง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเลือกสีดำ โดยทรงถือคติอันเป็นความเชื่อถือเนื่องจากวัฒนธรรมอินเดียว่า สีดำเป็นสีของนักปราชญ์ พวกพราหมณ์ในอินเดียแต่งกายด้วยเครื่องขาว แต่พวกปริพาชก (นักบวช) คือผู้รู้ ใช้สีดำ
นอกจากนี้ คนโบราณนิยมเรียกสีเขียวแก่ว่า “สีมหาดไทย” ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ภายหลังจากมีเครื่องแบบสำหรับแต่งตัวทหารมหาดเล็กขึ้นในราชสำนักแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริให้มีเครื่องแบบสำหรับฝ่ายพลเรือนแต่งเข้าเฝ้าในเวลาปกติด้วย โดยให้แต่งเสื้อแพรสีต่างๆ คือ
- เจ้านายใส่สีไพร
- ขุนนางกระทรวงมหาดไทยใส่สีเขียวแก่
- กลาโหม ใส่สีลูกหว้า (สีครามเจือแดง)
- กรมท่า (กระทรวงการต่างประเทศ) ใส่สีน้ำเงินแก่ (เรียกว่า “สีกรมท่า” มาจนปัจจุบัน)
- มหาดเล็ก ใส่สีเหล็ก (อย่างเดียวกับสีเสื้อแบบทหารมหาดเล็ก)
- อาลักษณ์กับโหร สีขาว
ปณิธานแห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
ภายใต้ปณิธานแห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” กระทรวงมหาดไทย ได้ก้าวย่างขับเคลื่อนการดำเนินงาน นับจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมเวลา ๑๒๐ ปี เป็น ๑๒ ทศวรรษ แห่งการพัฒนา ช่วงเวลาแห่งการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การบริหารจัดการโครงสร้างอำนาจ ทั้งในการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทย ระยะเวลา ๑๒๐ ปีที่ผ่านมา “กระทรวงมหาดไทย” ได้ผ่านยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยอย่างมาก
กระแสของการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความท้าทายของปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสาธารณภัย ปัญหาความยากจน ความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรของประชาชน ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ปัญหาการก่อการร้าย เป็นต้น ประกอบกับวันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่น ให้ปรับรูปแบบให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้น เกิดแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง แนวคิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ในท่ามกลางกระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดกระแสผลักดันประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในการปกครองทุกระดับ
ดังนั้น การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งต่อการปรับตัวของ “กระทรวงมหาดไทย”
ในวาระที่ กระทรวงมหาดไทย จะก้าวย่างครบปีที่ ๑๒๐ นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี” ขึ้น
แนวคิดการจัดงาน 120 ปี กระทรวงมหาดไทย
๑. เป็นการเฉลิมฉลองกระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ประกอบกับปี ๒๕๕๕ ครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และครบรอบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
๒. สถานการณ์บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงมหาดไทยจำเป็น ต้องปรับบทบาทและทิศทางให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
วัตถุประสงค์การจัดงาน
๑. เพื่อเชิดชูสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนของคนมหาดไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในการนำไปปรับบทบาทกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
๒. เพื่อปรับปรุงการบริการประชาชนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง มหาดไทย ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน
โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม คณะทำงานฯ มีการประชุมปรึกษาหารือกัน ทั้งฝ่ายข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญ สมาคมต่างๆ ผู้ใหญ่ของฝ่ายปกครอง มาร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดงาน ได้แนวทางการจัดงาน ดังนี้
๑. การจัดสัมมนาทางวิชาการ
๑.๑ สัมมนาทางวิชาการ มีการจัดสัมมนาทางวิชาการ ประกอบด้วย ๓ ชุด (Mudules)
๑.๑.๑ สัมมนาเปิดบ้าน – เปิดใจ (Open-house Seminar) เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นการอภิปรายเป็นคณะและรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยเชิญ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายอนันต์ อนันตกูล เป็นประธานการสัมมนา ผู้อภิปราย ประกอบด้วย ๑) ผู้แทนฝ่ายชุมชนหรือประชาสังคม ๒) ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ๓) นักวิชาการกฎหมายปกครอง ๔) นักวิชาการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย
๑.๑.๒ สัมมนาภูมิภาค (Reginol Seminars) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผวจ. ปลัดจังหวัด นายอำเภอ อดีตผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคประชาสังคม และผู้นำชุมชน ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบ คานอำนาจกับท้องถิ่นและภูมิภาค ที่นับวันจะเติบใหญ่ในกระบวนการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในระดับภาค ๔ ภาค รวม ๔ ครั้ง กำหนดจัดสัมมนาประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑.๑.๓ สัมมนาภายใน (IN-house Seminar) เพื่อระดมความคิดเห็นจากคนมหาดไทยพิจารณาข้อเสนอที่ได้รับจากการสัมมนาตามข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานต่อไป
๒. จัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สวนอัมพร ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๒.๑ บอร์ดนิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ นิทรรศการประวัติกระทรวง มหาดไทย ประวัติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ส่วนที่ ๒ นิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของกรม รัฐวิสาหกิจ กทม. รวม ๑๓ หน่วยงาน
๒.๒ OTOP อาหารอร่อย ๔ ภาค เช่น ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ชาชักสตูล ข้าวซอย ไก่ย่างเขาสวนกวาง ขนมจีน/ส้มตำ โคราช ลอดช่องวัดเจฎ
๓. การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์
๓.๑ การพิมพ์ซ้ำหนังสือทรงคุณค่า เช่น หนังสือเทศาภิบาล พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเพิ่มเติมโดยพระยาราชเสนา นับเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และให้ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการปกครองของไทย หนังสือเรื่องเทศาภิบาลนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้สนใจศึกษาอยู่เสมอ จึงจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม การพิมพ์ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุญาตจาก หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ทั้งยังได้รับอนุญาตจากทายาท รองศาสตราจารย์ ประหยัด หงส์ทองคำ ให้นำบทความ เรื่องผลงานสำคัญในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มาจัดพิมพ์เป็นภาคผนวกด้วย
๓.๒ ประสานขอความร่วมมือกรม รัฐวิสาหกิจ ที่มีการจัดพิมพ์วารสาร นิตยสาร เป็นประจำอยู่แล้ว เช่น สป.มท. กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง ฯลฯ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยครบ ๑๒๐ ปี เป็นฉบับพิเศษ
๔. การจัดกิจกรรมอื่นๆ
๔.๑ กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงที่มีกิจกรรมในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในหลายกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตอบสนองความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม กรม รัฐวิสาหกิจต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจังหวัด อำเภอ ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ในลักษณะที่เป็นการพัฒนา และ/หรือ บริการประชาชน ดังนี้
๑) โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ เป็นรูปธรรม เช่น โครงการ
ขุดลอกคลอง โครงการก่อสร้างถนนสาธารณะ โครงการก่อสร้างสาธารณสถานต่างๆ
๒) โครงการบริการประชาชน ที่โดดเด่น น่าสนใจ เช่น โครงการบริการ ONE ROOF CYCLE โครงการ ONE STOP SERVICE
สำหรับกรม รัฐวิสาหกิจ ได้จัดกิจกรรม
๑) ๑๒๐ ปี มหาดไทย กรมที่ดินใส่ใจประชาชน
๒) ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองร่วมใจ อำนวยความเป็นธรรม
นำรอยยิ้มสู่ปวงประชา
๓) ๑๒๐ ปี มหาดไทย แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
๔) คลินิกหมออาคาร สืบสาน ๑๒๐ ปี มหาดไทย
๕) ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ร่วมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
๖) ๑๒๐ ปี มหาดไทย น้ำดื่มปลอดภัยด้วยมาตรฐานการติดตั้งระบบสายดิน
๗) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน ในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย
๘) ๑๒๐ ปี มหาดไทยบริการประปาเพื่อประชาชน
๙) ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน
๑๐) ๑๒๐ ปี มหาดไทย องค์การตลาด บริการชุมชนอย่างยั่งยืน
๑๑) ๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ดำรงธรรม นำรอยยิ้มสู่ประชาชน (Smile Line Smile Team ๑๕๖๗)
๑๒) รถบริการทะเบียนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Mobile service)
๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย
13) ๑๒๐ ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน
๔.๒ การกำหนดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของงาน
๔..๓ งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
๑) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

๒) พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓) พิธีสงฆ์
๔) พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้พลเมืองดี
๕) การกล่าวสดุดียกย่ององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
๖) การประกาศเจตนารมณ์กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การ
ทั้งภารกิจ โครงสร้าง รูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิธีการทำงาน ให้สอดคล้องกับแนวคิดยุทธศาสตร์ และผลประโยชน์ชาติในทางเศรษฐกิจและสังคม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการกระจายอำนาจ ในอันที่จะทำให้กระทรวงมหาดไทยปัจจุบันและอนาคต สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การสร้างความเจริญรุ่งเรือง และธำรงอยู่ของประเทศไทย ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เห็นการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างแข็งขันแล้วก็น่าตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ นับเป็น “งานใหญ่” ของ “คนมหาดไทย&#172;” ทั้งหลายก็พยายามที่จะสรรสร้างกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรติ “สถาบันกระทรวงมหาดไทย” พัฒนาภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงมหาดไทยให้มีคุณค่า มั่นคง ยั่งยืนต่อไป
ก็ได้แต่หวังว่า การจัดกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการจุดประกายความคิด มีการต่อยอดขยายผล และดำเนินการเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม “มหาดไทย” เดินทางมาถึงทางแยกที่สำคัญที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจในการครุ่นคิด สานเสวนา ปรึกษาหารือ ถึงแนวทางและทิศทางของกระทรวงมหาดไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไป เพื่อวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ให้กับตนเอง ต้องก้าวผ่านกรอบความคิดเดิมๆ วัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม วิธีการทำงานแบบเดิมๆ อย่าปล่อยให้ เวลาผ่านไป “บุญเก่า” มีจำกัด ต้องเร่ง “สร้างบุญใหม่” นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง “งานใหญ่” ของมหาดไทยเช่นกัน แล้ววันนั้นจะมาถึง วันที่ “ราชสีห์ผู้ภักดีแห่งแผ่นดิน” จะกลับมาคำรามก้องในใจของพี่น้องประชาชน อีกครั้ง
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copy right ©2006-2014 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549