ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่องจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านแม <10/06/57>

จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านแมbanmae100657 190_227_b001.pdf (492 KB.)ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า <24/03/57>

อ้างถึงสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ สท 1612.43/2762 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดPage 1 188_225_240357-1.pdf (491 KB.)
Page 2 188_226_240357-2.pdf (352 KB.)การขออนุญาตติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <25/10/56>
การขออนุญาตติดตั้งป้ายบนเสาไฟฟ้า 182_214_ele251013.pdf (277 KB.)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ฯ <24/10/56>
กำหนดจำนวนของประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งฯ 186_219_ANC001.pdf (51 KB.)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ฯ <24/10/56>
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ฯ 185_218_ANC002.pdf (80 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copy right ©2006-2016 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549