ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ส่วนการคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
 

   

ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็ก ตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๖” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม <11/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ได้จัดงาน “วันเด็กตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๖” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม หมู่ที่ ๑๐ บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านแม, เครื่องเล่นสำหรับเด็กต่างๆ, การแจกของรางวัลได้แก่อุปกรณ์การศึกษา และของเล่นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมงาน ทั้งตำบลบ้านแมและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจักเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป คำขวัญวันเด็ก 2556 คือ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”ประมวลภาพงานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทงตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕” ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านกิ่วแลน้อย <11/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ได้จัดงาน เที่ยวงานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทงตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕” ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งภายในงานมีการจัดการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศล, การประกวดกระทงเล็ก, การประกวดนางนพมาศ, การแสดงดนตรี และการแสดงความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทงตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕” ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านกิ่วแลน้อย <19/11/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านแม และผู้ที่สนใจทุกท่าน เที่ยวงานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทงตำบลบ้านแม ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕” ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งภายในงานมีการจัดการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศล, การประกวดกระทงเล็ก, การประกวดนางนพมาศ, การแสดงดนตรี และการแสดงความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 144_159_committee.pdf (131 KB.)
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกระทงเล็ก 144_160_little.pdf (49 KB.)
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ 144_161_beauty.pdf (52 KB.)ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังธรรมเทศนา ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ วัดกิ่วแลน้อย <28/09/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ขอเชิญเยาวชน ประชาชน และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านแม และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาจากท่านครูบาบุญยัง บุญญกโร วัดห้วยน้ำอุ่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ วัดม่อนห้วยแก้ว และพระอธิการบรรยง อภิวฑฺฒโน วัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม ตามโครงการธรรมะสัญจร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดแก่เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านแม อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาลในการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตสรุปรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <15/08/55>

ประชาสัมพันธ์สรุปรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
Copy right ©2006-2014 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549