ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
 

   

เขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านแม <12/09/56>

เขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านแมอยู่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เสนอ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.กลาง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมเป็น เทศบาลตำบลบ้านแม <06/09/56>

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป


สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไปbanmaemun001 176_208_002.jpg (283 KB.)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ <19/08/56>
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 162_182_55.PDF (64 KB.)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 162_183_32.PDF (31 KB.)รายงานความคืบหน้าการยกฐานะ <16/08/56>

การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมเป็นเทศบาลตำบลบ้านแม ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศยกฐานะฯ
สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศให้ทราบต่อไปการรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง <13/02/56>

ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ กำหนดให้ในหนึ่งอำเภอ ให้มีบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ คน เพื่อเป็นการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกับให้ดำเนินการรับสมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว อำเภอสันป่าตองจึงประกาศรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง รายเอียดตามเอกสารแนบ
ผู้มีความประสงค์จะสมัครทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้ิฺBNM01 149_163_Document-2013-02-13-01-34-33.pdf (248 KB.)
BNM02 149_164_Document-2013-02-13-01-34-49.pdf (144 KB.)
BNM03 149_165_Document-2013-02-13-01-35-19.pdf (202 KB.)
BNM04 149_166_Document-2013-02-13-01-41-27 (1).pdf (178 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copy right ©2006-2015 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549