ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
 

   

ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <05/01/58>

http://www.thai-aec.com/ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแม <01/10/57>

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแม ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม (อาคารหลังเก่า)ประชาสัมพันธ์การพนันผิดกฎมาย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ <12/09/57>
83/2557 196_246_83-2557.pdf (250 KB.)ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) <28/07/57>

คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกและกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียต่อสภาพป่ารวมถึงผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่


คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 64/2557
เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก และกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สถาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ
2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการการแปรรูป การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การค้าไม้แปรรูป ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ใด เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม หากพบมีการปล่อยปละละเลย หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่บัญญัติไว้ ให้ดำเนินการลงโทษตรากฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการโดยทันที
3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามผลคดีป่าไม้และดำเนินการพื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามีส่วนรวมในการดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาเด็ดขาดโดยทันที
5. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินการตามข้อ 1-4 และรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การรับซื้อหอยเชอรี่จากเกษตรกรตำบลบ้านแม <30/06/57>

เทศบาลตำบลบ้านแม ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลบ้านแม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรและลดปัญหา ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีในนาข้าวของเกษตรกร เทศบาลตำบลบ้านแม จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี (กำจัดหอยเชอรี่) ขึ้น ให้กับเกษตรกรผู้ทำนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านแม ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล โดยกิจกรรม การฝึกอบรมมีการทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแม จึงจะรับซื้อหอยเชอรี่จากเกษตรกรของตำบลบ้านแม ทั้งตัวหอยและไข่หอยเชอรี่ เกษตรกรสามารถนำมาจำหน่ายให้กับเทศบาลตำบลบ้านแม ได้โดยรับซื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม ตามรายละเอียดแนบ

****กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย 1 ฉบับ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม
086-9199276 พัทธวรรณ จำปาเทศ นักวิชาการเกษตร ทต.บ้านแม

อัตราการรับซื้อหอยเชอรี่ ของเทศบาลตำบลบ้านแม

1.ตัวหอยเชอรี่ กิโลกรัมละ 2 บาท
2. ไข่หอยเชอรี่ กิโลกรัมละ 5 บาท

ตารางการรับซื้อหอยเชอรี่
วันที่ เวลา สถานที่รับซื้อ หมายเหตุ
3/ กรกฎาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
10/กรกฎาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
17/กรกฎาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
24/กรกฎาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
31/กรกฎาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
7/สิงหาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
14/สิงหาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
21/สิงหาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
28/สิงหาคม/57 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม
banmae01300657 192_230_Time.jpg (274 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copy right ©2006-2016 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549