ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อัตรากำลัง
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการชุมชน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
กองคลัง
งานบัญชีและการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สถิติรายรับ-รายจ่าย
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.)
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านแม
สถานที่สำคัญในพื้นที่
ศาสนสถาน
ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก
พูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับ
คณะผู้บริหาร
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.บ้านแม
 
 
 

   

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ฯ <24/10/56>
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ฯ 185_218_ANC002.pdf (80 KB.)ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม <22/10/56>

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแมส.ถ.1 / ผ.ถ. 1 181_213_STPT-1.pdf (178 KB.)การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านแม อย่างไม่เป็นทางการ <08/10/56>

กำหนดการอยู่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
เห็นชอบประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแมbanmae101013 179_212_Ele-pr-071013.jpg (388 KB.)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ <08/10/56>
banmae081013-2 180_211_Territ.PDF (52 KB.)เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม <03/10/56>

เลือกตั้งในวัน อาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2556ตารางการจัดให้มีการเลือกตั้ง ฯ 2556 178_209_elepr001.jpg (218 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copy right ©2006-2015 โดย เทศบาลตำบลบ้านแม - http://www.banmae.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 24 สิงหาคม 2549